Zadania

Nadzór Sanitarny » Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny » Zadania

ZADANIA Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

  1. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
  2. uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znaczaco oddziaływać na środowisko;
  3. uczestniczenie w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
  4. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (w tym obiektów: przemysłowych, służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, usługowych różnego przeznaczenia);
  5. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych różnego przeznaczenia;
  6. wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności różnego przeznaczenia (w tym, w lokalach: aptek, żłobków, punktów przedszkolnych, zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokalach usługowych).