Światowy Dzień Rzucania Palenia 2017

Promocja Zdrowia » Akcje / Kampanie » Światowy Dzień Rzucania Palenia - 3 czwartek listopada » Światowy Dzień Rzucania Palenia 2017

Każdego roku trzeci czwartek listopada jest obchodzony jako „Światowy Dzień Rzucania Palenia”. Dzień ten ma już ponad 30-letnią tradycję. Pomysł zrodził się w USA w Californii, gdzie w 1974 roku zachęcono ponad milion palaczy do odstawienia papierosów na jeden dzień. Oczywiście 24 godziny nie wystarczą – mają jedynie zachęcić do całkowitego porzucenia nałogu. Z czasem do walki
z tytoniem dołączył cały świat – zaczęły pojawiać się podobne inicjatywy, jak na przykład Dzień bez Papierosa (obchodzony 31 maja). Na całym świecie tytoń zabija ponad 5 milionów osób każdego roku – w tym ponad 600 tysięcy osób, które palą biernie, wdychając dym osób palących
w najbliższym otoczeniu. Choć śmiertelne skutki tego nałogu są powszechnie znane, głównym problemem związanym z rzucaniem palenia jest fakt, iż papierosy zabijają powoli – palacz może nie odczuwać skutków swojego nałogu przez wiele lat. Niestety, kiedy już się pojawią, często bywa za późno. Choć ostrzeżenia „Palenie zabija” widoczne jest na każdej paczce papierosów, informacja ta – z racji swojej powszechności – szybko traci swój wydźwięk. Jak się jednak okazuje, dość skuteczne są „odstraszacze” graficzne – na przykład zdjęcia, nieraz makabryczne, zniszczonych organów wewnętrznych skutecznie zniechęcają młodzież do sięgania po papierosy oraz zwiększają liczbę palaczy, którzy decydują się zerwać z nałogiem. W wielu krajach – również w Polsce – wprowadza się współcześnie zakazy palenia w miejscach publicznych. Niestety, jak wskazuje badanie CBOS-u, zmiany te nie wpłynęły na zmniejszenie liczby palaczy. Zakazy odgórne ogrywają zwykle niewielką rolę – znacznie lepiej działa bowiem motywacja wewnętrzna, którą każdy powinien odnaleźć w sobie. Każdy palący, czyli co trzeci Polak.
Mimo, iż w ostatnich latach liczba palących Polaków spada, to dane epidemiologiczne wciąż są zatrważające. Palenie tytoniu niezmiennie pozostaje jedną z głównych przyczyn zgonów wśród dorosłej populacji Polaków. Co roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce ok. 50 tys. osób. Na początku lat 80. XX w. paliło 62,2 proc. mężczyzn powyżej 15. roku życia i 30,3 proc. kobiet w tym wieku. Obecnie jest to odpowiednio 33,8 oraz 19,6 proc. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nowym Targu , jak co roku, włącza się w organizację obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia. Pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia, organizują stoiska informacyjno – pomiarowe, w którym wykonywane są bezpłatnie pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, pomiar BMI oraz udzielane są porady i rozdawano materiały informacyjno – edukacyjne na temat szkodliwości palenia. Pomoc w rzuceniu palenia można uzyskać m.in., dzwoniąc na numer działającej przy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów: 801 108 108. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11-19. Informacje na temat sposobów rzucania palenia można też znaleźć na stronie www.jakrzucicpalenie. Kontakt: biuro@jakrzucicpalenie.pl
Jednocześnie informujemy, że nowelizacja ustawy „antytytoniowej” zawiera m.in. przepisy dotyczące:


⦁ ustanowienia zakazu wprowadzania do obrotu papierosów posiadających charakterystyczny aromat (wyjątkiem są papierosy mentolowe, na które ustanowiono okres przejściowy do 2020 r.),
⦁ wprowadzenia obowiązku umieszczania na opakowaniach wyrobów tytoniowych mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych zajmujących 65% zewnętrznego obszaru opakowania,
⦁ przepisy obligujące producentów lub importerów wyrobów tytoniowych do przekazywania wykazu wszystkich składników używanych do produkcji wyrobów tytoniowych.


Ustawa przewiduje również zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych osobom niepełnoletnim. Wszyscy palący e-papierosy muszą przestrzegać zakazów, do których muszą stosować się palacze zwykłych papierosów. Szacuje się, że około 3 proc. Polaków pali e-papierosy.
Papierosy elektroniczne, podobnie jak tradycyjne, nie mogą być palone w miejscach publicznych.
E-papierosy zostaną również objęte zakazem reklamy, tak jak obecnie wyroby tytoniowe. Ich producenci i importerzy, nie mogą sponsorować imprez sportowych, kulturalnych, oświatowych i zdrowotnych.
Za palenie w miejscach publicznych trzeba będzie zapłacić mandat w wysokości 500 zł. Za złamanie zakazu reklamy kara wyniesie 200 tys. zł.
Zakazane jest detaliczne sprzedawanie i kupowanie przez internet e-papierosów i płynów
z nikotyną do nich, zarówno w kraju jak i za granicą.
Zakazem sprzedaży zostały objęte również papierosy „smakowe” i tytoń do samodzielnego skręcania – z wyłączeniem tych z dodatkiem mentolu, którego zakaz stosowania będzie obowiązywał dopiero od 2020 r. Oznacza to, że papierosy mentolowe będzie można kupować jeszcze przez 5 lat.
W przypadku wyrobów tytoniowych na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych będzie obowiązek umieszczania mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych, tj. graficznych (zdjęcia zmian chorobowych)
i tekstowych. Obecnie na takich opakowaniach umieszczany jest wyłącznie tekst.
Na opakowaniach papierosów elektronicznych zostanie zamieszczona informacja o wszystkich zawartych w nich składnikach i ich ilościach oraz pojawi się odpowiednie ostrzeżenie zdrowotne.
Koszty leczenia związane z używaniem wyrobów tytoniowych wynoszą ok. 18 mld zł rocznie, natomiast koszty wynikające z mniejszej wydajności i nieobecności w pracy to ok. 15 mld zł rocznie.
Z danych resortu zdrowia wynika, że liczba zgonów bezpośrednio wynikających z palenia tytoniu wynosi w Polsce od 67 tys. do 90 tys. przypadków rocznie. Szacuje się, że 38 proc. wszystkich zgonów mężczyzn w wieku 38-69 lat ma związek z paleniem tytoniu, z czego 55 proc. zgonów wynika bezpośrednio z nowotworu powstałego na skutek palenia tytoniu.
Z powodu biernej ekspozycji na dym tytoniowy umiera rocznie blisko 2 tys. niepalących, głównie
z powodu choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu, raka płuca i przewlekłych chorób układu oddechowego.

 

Zakaz palenia e-papierosów w miejscu pracyOd 8 września nie można palić e-papierosów w miejscach pracy. W wyniku nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych został wprowadzony zakaz palenia e-papierosów w miejscach publicznych oraz na terenie pomieszczeń w zakładach pracy.
Zmiana przepisów dotyczących palenia e-papierosów jest spowodowana koniecznością wdrożenia regulacji unijnych przyjętych w 2014 r. w tzw. dyrektywie tytoniowej (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE). Nowe przepisy weszły w życie 8 września 2016 r.
Omawiana nowelizacja rozszerzyła zakaz palenia m.in. w zakładach pracy nie tylko na zakaz palenia wyrobów tytoniowych, ale również na zakaz palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.
Właściciel lub zarządzający budynkiem może jednak wyznaczyć palarnię w pomieszczeniach zakładów pracy.
Ustawowy zakaz palenia obowiązuje na terenie pomieszczeń zakładu pracy. Nie obejmuje jego całego terenu, chyba że rozszerzy go pracodawca na mocy przepisów wewnętrznych. Pracodawca nie ma obowiązku tworzenia pomieszczenia palarni. Jest to jego prawo, a nie obowiązek.
Pracodawca może wprowadzić całkowity zakaz palenia na terenie zakładu pracy. Z jednej strony uzasadnia to kodeksowy obowiązek zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a z drugiej strony dbałość o racjonalne korzystanie przez pracowników z czasu pracy. Dlatego istnieje uzasadnienie, by w wewnętrznym regulaminie zakazać palenia na terenie całego zakładu, a nie tylko w jego pomieszczeniach. Można także zabronić wychodzenia na papierosa na terenie zakładu pracy poza dozwolonymi przepisami prawa przerwami.
W stosunku do pracowników nieprzestrzegających wewnątrzzakładowych ustaleń w tym zakresie istnieje możliwość stosowania kar porządkowych za nieprzestrzeganie takich zakazów, a więc ustalonego porządku i organizacji pracy, jak również zasad bhp. Pracodawca nie ma obowiązku płacić pracownikom za czas spędzony na paleniu papierosów, wykraczający ponad płatne przerwy wliczane do czasu pracy. Może potraktować ten czas jako niepłatny.