Oferta pracy

Aktualności » Oferta pracy

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Starogardzie Gdańskim zatrudni do pracy osobę na stanowisko w Sekcji Higieny Pracy

 

WARUNKI PRACY:

 • Wymiar etatu – 1
 • Miejsce wykonywania pracy – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Kanałowa 5, 83-200 Starogard Gdański
 • Umowa na czas określony (z możliwością przedłużenia)

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: chemia, ochrona środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • posiadanie wiedzy w zakresie:

- produktów biobójczych, substancji chemicznych i ich mieszanin, w sprawie narażenia zawodowego pracowników na czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy, REACH

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność i kreatywność,
 • dyspozycyjność,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

 

ZAKRES ZADAŃ:

 • kontrolowanie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów w zakresie ustawy o produktach biobójczych, ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, rozporządzenia w sprawie detergentów,
 • prowadzenie nadzoru nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i kategorii 3,
 • analiza wyników badań środowiskowych czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy,
 • prowadzenie spraw dotyczących chorób zawodowych,
 • nadzór nad środkami zastępczymi,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie wymagań dla sekcji higieny pracy, w tym rejestrów, ewidencji i baz danych,
 • prowadzenie postepowań administracyjnych zgodnie z Ustawą Kodeks Postepowania Administracyjnego w sprawach należących do właściwości organów Inspekcji Sanitarnej w zakresie egzekwowanych przez sekcję higieny pracy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony i podpisany załączony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • świadectwo pracy z ostatniego miejsca pracy lub innego dokumentu potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy mające wpływ na uprawnienia pracownicze.
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • dokumenty należy przesłać do 10.07.2020 r. (liczy się data wpływu) na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Starogardzie Gdańskim, 83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 5

lub złożyć osobiście w  PSSE z dopiskiem „Praca w Sekcji Higieny Pracy”.

 

INFORMACJA O METODACH I TECHNIKACH NABORU:

 • formalna weryfikacja dokumentów
 • ocena przydatności posiadanych kwalifikacji przez kandydata.

 

Przewiduje się rozmowę kwalifikacyjną bądź pisemną formę zaprezentowania przez kandydata swojej wiedzy z zakresu przepisów ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej  Inspekcji Sanitarnej, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.)Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm)