Informacja dotycząca obowiązku realizacji szczepień ochronnych

Nadzór Sanitarny » Epidemiologia » Aktualności » Informacja dotycząca obowiązku realizacji szczepień ochronnych

 

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r., poz. 151), osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązane są do poddawania się szczepieniom ochronnym. W odniesieniu do osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (m. in. dzieci), odpowiedzialność za wypełnienie tego obowiązku ponosi osoba sprawująca nad tą osobą prawną pieczę albo jej opiekun faktyczny (rodzice). Obowiązek szczepień ochronnych wynika wprost z przepisów prawa i nie wymaga konkretyzacji w formie decyzji administracyjnej.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim wzywa osoby uchylające się od realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych do stawienia się w punktach szczepień w celu uzupełnienia obowiązkowych szczepień lub przedstawienia zaświadczeń potwierdzających istnienie u dziecka przeciwwskazań do wykonania ww. szczepień, bądź też przedstawienia dokumentacji potwierdzającej wykonanie szczepień w innym punkcie szczepień.

W stosunku do rodziców dziecka uchylających się od wypełnienia tego obowiązku, zgodnie z art.2 i art. 5 pkt 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U z 2019 r. poz 59) oraz art. 2§1 pkt 10 i art. 3 §1 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314), wszczyna się egzekucję administracyjną. Ponadto możliwe jest także zastosowanie przepisów art. 115 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821.) oraz art. 95 i art. 111 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682 ze zm.).

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim informuje, że szczepienia są obecnie najlepszą, skuteczną metodą zapobiegania chorobom zakaźnym, opartą na budowaniu odporności nabytej organizmu człowieka. Ten typ odporności powstaje w wyniku reakcji układu immunologicznego na określony antygen – w przebiegu zakażenia albo szczepienia ochronnego. Odporność nabyta zapobiega rozwojowi określonej choroby, a tym samym jej ciężkim powikłaniom (ze zgonem włącznie). W skład szczepionki wchodzą atenuowane, czyli odzjadliwione albo niezjadliwe drobnoustroje, inaktywowane patogeny, ich fragmenty lub produkty metaboliczne pozbawione zjadliwości. Szczepionki nie wywołują zatem chorób zakaźnych, przeciwko którym są stosowane.

Odmawiając uodpornienia dziecka, decyduje się nie o swoim zdrowiu, ale o zdrowiu osoby, która pozostaje pod opieką rodziców.

Szczepionki, tak jak wszystkie leki, mogą być przyczyną działań niepożądanych, dlatego producenci wszystkich leków umieszczają w charakterystyce produktów leczniczych informacje dotyczące możliwych działań niepożądanych. Równocześnie należy stanowczo podkreślić, że szczepionki są najlepiej sprawdzonymi pod względem bezpieczeństwa preparatami farmaceutycznymi. Na każdym etapie produkcji szczepionek przeprowadza się badania laboratoryjne, następnie testy na zwierzętach, a po uzyskaniu pozytywnych wyników, badania kliniczne z udziałem ludzi.

Łagodny poszczepienny odczyn zapalny tj. zaczerwienienie, obrzęk, ból w miejscu podania szczepionki jest naturalnym zjawiskiem, świadczącym o prawidłowym funkcjonowaniu układu immunologicznego. Poważne odczyny poszczepienne zdarzają się rzadko – raz na kilka do kilkunastu tysięcy podanych dawek szczepionki i zwykle mają łagodny przebieg. Odczyny bardzo ciężkie, mogące mieć trwałe skutki zdrowotne, zdarzają się raz na setki tysięcy, a nawet miliony dawek. Ze względu na przebieg oraz częstość występowania, niepożądane odczyny poszczepienne stanowią dla dziecka mniejsze ryzyko niż choroba zakaźna.

Szczepienia mają na celu nie tylko ochronę indywidualną osoby zaszczepionej, ale również zmniejszają ryzyko zachorowania innych dzieci czy członków rodziny. Odmowa szczepień zmniejsza tzw. „odporność zbiorowiskową”, która chroni osoby niezaszczepione z powodu poważnych przeciwwskazań medycznych oraz te dzieci, które pomimo szczepień nie wykształciły odporności immunologicznej. Masowe szczepienia mają na celu nie tylko wyeliminowanie chorób zakaźnych, jak to miało miejsce np. w przypadku ospy prawdziwej (od 1980 r. nie ma potrzeby szczepień przeciwko ospie prawdziwej), ale także zmniejszenie ryzyka powrotu groźnych chorób zakaźnych jak błonica czy odra.

Każde szczepienie poprzedzone jest badaniem lekarskim. Lekarz przeprowadzający badanie kwalifikacyjne w oparciu o stwierdzone przeciwwskazania może podjąć decyzję o długotrwałym odroczeniu szczepienia ochronnego.

Coraz bardziej aktywnie działające ruchy antyszczepionkowe głoszą fałszywe, pseudonaukowe teorie dotyczące negatywnego wpływu szczepionek na zdrowie dzieci. Dlatego warto zapoznać się ze stanowiskiem naukowców, które można znaleźć np. na portalach internetowych: szczepienia.info (portal Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie), pediatria mp szczepienia, cdc vaccines & immunization (portal w języku angielskim, prowadzony przez Centrum Kontroli Chorób w Atlancie).

W razie wątpliwości i dodatkowych pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną adres epidemiologia@psse-starogard.pl, telefonicznie (58 56 240 11 w. 23) lub osobiście w siedzibie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 5, pokój nr 4 w godz. 8.00-14.00.