INFORMACJA DLA ROLNIKÓW/PRODUCENTÓW PŁODÓW ROLNYCH

Aktualności » INFORMACJA DLA ROLNIKÓW/PRODUCENTÓW PŁODÓW ROLNYCH

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa żywności „od pola do stołu” informuje, iż rolnicy/producenci płodów rolnych prowadzący produkcję pierwotną i/lub prowadzący dostawy bezpośrednie płodów rolnych mają obowiązek zarejestrowania działalności, u właściwych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych - złożenia wniosku o wpisanie do rejestru zakładów podlegających urzędowym kontrolom żywności. Wniosek, o którym mowa jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ww. wniosek dostępny jest na stronie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim w zakładce załatwianie spraw – dokumenty do pobrania Higiena Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:

http://www.pomorskie.eu/pl/bip/psse/psse_starogardgd/komunikaty/dokumenty

Powyższy obowiązek wynika z przepisów art. 63 ust. 1 i 2, pkt 1 i 12 oraz art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914 z późn. zm.). W przypadku uchylania się od obowiązku rejestrowania nakładane są przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku kary pieniężne zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 oraz 104 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

ZALECENIA W CELU OGRANICZENIA RYZYKA ZANIECZYSZCZENIA OWOCÓW MIĘKKICH WIRUSAMI NA ETAPIE ZBIORU

Plantatorzy owoców miękkich w celu ochrony przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi, które mają duże znaczenie dla zdrowia i życia ludzi muszą spełnić niżej wymienione wymagania higieniczno – sanitarne:

  1. Jakość wody stosowanej do podlewania

Woda nie może być zanieczyszczona fekaliami lub wymiotami ludzkimi.

Woda do upraw powinna spełniać następujące kryteria mikrobiologiczne: grupa coli poniżej 50 000 w 100 ml, grupa coli termotolerancyjne poniżej 20 000 w 100 ml, paciorkowce kałowe poniżej 10 000 w 100 ml, Salmonella nieobecne.

 

  1. Nawożenie płodów rolnych

Nie wolno stosować odchodów ludzkich, ponieważ mogą być źródłem zanieczyszczenia chorobotwórczymi wirusami, wirusy mogą utrzymywać się w kale nawet przez kilka miesięcy.

 

  1. Zapewnienie dostępu dla wszystkich pracowników do toalet w pobliżu plantacji oraz do czystej, bieżącej wody do mycia rąk i możliwości osuszenia rąk po umyciu

 

W tym celu należy zapewnić, aby toalety (stałe lub przenośne) były:

- umieszczone blisko powierzchni plantacji, w zamkniętym obszarze pola, gdzie pracuje personel,

- w wystarczającej ilości dla zatrudnionego personelu,

- tak zaprojektowane, żeby zapewniały higieniczne usuwanie odpadów
i zanieczyszczeń,

- tak zaprojektowane, żeby gwarantowały brak możliwości przeciekań do wód gruntowych,

- utrzymywane w odpowiednich warunkach sanitarnych i dobrym stanie (zapewnione mydło oraz instrukcje),

- myte i dezynfekowane zgodnie z przyjętymi procedurami.

 

Ponadto należy:

- egzekwować mycie rąk przed każdorazowym wejściem na pole (instrukcja), zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych,

- przestrzegać zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub żółtaczka,

- zapewnić posiadanie czystej odzieży przy wykonywaniu pracy,

- zapewnić czystość i odpowiednią jakość stosowanych pojemników, naczyń do zbioru,

- przeprowadzać szkolenia pracowników w zakresie higieniczno-sanitarnym,

- opracować procedury dotyczące mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni,

- przestrzegać zakazu wejścia osób nieupoważnionych w tym dzieci, które nie powinny znajdować się w obszarze zbioru

- przestrzegać stosowania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej i Rolniczej.

 

[Źródło – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie]